Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

ZSO7 - Nabór na stanowisko specjalisty (26.06.2024)

ZSO7 - Nabór na stanowisko specjalisty (26.06.2024)

ZSO7 - Nabór na stanowisko specjalisty (01.02.2024)

ZSO7 - Nabór na stanowisko specjalisty (01.02.2024)

ZSO7 -Nabór na ¼ stanowiska starszego księgowego

ZSO7 - Nabór na ¼ stanowiska starszego księgowego

ZSO7 - Nabór na stanowisko specjalisty (03.10.2023)

Nabór na stanowisko specjalisty

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • Obsługa kancelaryjno – biurowa szkoły
 • Prowadzenie wykazu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Nadzór nad realizacją dowozu szkolnego
 • Prowadzenie umów na dowóz uczniów
 • Prowadzenie dokumentacji wynajmu pomieszczeń szkolnych ( umowa, faktury)
 • Prowadzenie składnicy akt
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z dożywianiem uczniów – obiady
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z  basenem  rehabilitacyjnym  
 • Realizacja zakupów środków czystości w oparciu o aktualne potrzeby.

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • wykształcenie wyższe lub średnie, preferowany kierunek umożliwiający  wykonywanie zadań na w/w stanowisku, z doświadczeniem zawodowym: odpowiednio  3-letnim;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
 • kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość przepisów ustaw: Prawo Oświatowe;
 • podstawowa znajomość aktów prawnych: Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • znajomość oprogramowania: Vulcan;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość;
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji, zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy pod presją czasu.

informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, na parterze budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej powyżej 4 godzin;

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 20.10.2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach,
ul. Gierymskiego 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalisty” Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne - o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie dnia 20.10.2023 r.

Nadsyłanych ofert nie odsyła się, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 1,6%.

ZSO7 - Nabór na stanowisko specjalisty (13.02.2023)

ZSO7 - Nabór na stanowisko specjalisty (13.02.2023)

ZSO7 - Nabór na stanowisko starszego księgowego (7.11.2022)

ZSO7 - Nabór na stanowisko starszego księgowego.

ZSO7 - Nabór na stanowisko starszego księgowego (10.10.2022)

ZSO7 - Nabór na stanowisko starszego księgowego

ZSO7 - Nabór na stanowisko starszego księgowego

Nabór na stanowisko starszego księgowego

Nabór na stanowisko starszego księgowego (nabór nr N/1/2021) – termin składania ofert do 16.03.2021 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7                       

ul. Gierymskiego 7

44-100 Gliwice

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

starszego księgowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko starszego księgowego wybrano:

p. Izabelę Kinek - Dirską zamieszkałą w Knurowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki. Pani spełnia kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7

mgr Dorota Tarczyńska

Nabór na stanowisko starszego księgowego

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • sporządzanie list płac dla pracowników, potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacji płac;
 • obsługa programów: Płatnik, Vulcan Płace, KSAT, bankowości internetowej;
 • przygotowanie dokumentów do rozliczeń z Urządem Skarbowym, ZUS;
 • okresowe sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • prowadzenie aplikacji SWN;
 • zastępowanie głównej księgowej w przypadku jej nieobecności;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikające z potrzeb placówki;
 • ponoszenie odpowiedzialności za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • wykształcenie wyższe lub średnie, preferowany kierunek finanse, rachunkowość lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku, z doświadczeniem zawodowym: odpowiednio 2 lub 4-letnim;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
 • kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 • znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość przepisów ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Prawo Oświatowe;
 • podstawowa znajomość aktwów prawnych: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, przepisy o podatkach, przepisy ZUS, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
 • znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej;
 • znajomość oprogramowania: Płatnik, Vulcan;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość;
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji, zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy pod presją czasu.

informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, na piętrze budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • praca przy monitorze ekranowym w pozycji sidzącej powyżej 4 godzin;
 • praca wymagająca szczególnej koncentracji przy weryfikacji dokumentów przed wprowadzeniem ich do systemu komputerowego;

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 16.03.2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach,
ul. Gierymskiego 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko starszego księgowego".

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne - o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie dnia 18.03.2021 r.

Nadsyłanych ofert nie odsyła się, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 3%.