Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

 

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7, reprezentowany przez Dyrektora Jednostki mgr Dorotę Tarczyńską.

 

Współadministratorzy danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne utworzone w celu wykonywania zadań miasta, w imieniu których działają kierownicy, jako współadministratorzy zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 108.2019r.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

 1. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Malwina Kononowicz vel Siemionowicz

adres korespondencyjny: ZSOS Nr 7 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7,

e-mail: iod@zso7-gliwice.pl, tel: 322314201

 

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
 • Art. 6 ust. 1. lit.c) w związku z realizacją obowiązku prawnego w szczególności: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • Art. 6 ust. 1. lit.b): w związku z zawartą umową;
 • Art. 6 ust. 1. lit.e): w związku z działaniami wykonywanymi w interesie publicznym;
 • Art. 6 ust. 1. lit.f): w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora;
 • Art. 6 pkt.1. lit.a): zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • Art. 9 ust. 2 lit.b) w związku z wypełnianiem obowiązków przez administratora lub osobę, której dane dotyczą.

 

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
 • dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego,
 • firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania,
 • firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym,
 • inne podmioty, które realizują zadania publiczne.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 • usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą Mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

 1. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDyrektor placówki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:50:42
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Hodur
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:50:42
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2020-09-14 14:03:23
2modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2020-09-16 13:58:22
3modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2022-01-04 09:49:01
4modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2022-01-04 09:49:41
5modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2022-01-04 09:53:55
6modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2023-04-20 22:08:17