Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7, reprezentowany przez Dyrektora Jednostki mgr Dorotę Tarczyńską.

 

Współadministratorzy danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych” zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 108.2019.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

 1. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Malwina Kononowicz vel Siemionowicz

adres korespondencyjny: ZSOS Nr 7 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7,

e-mail: iod@zso7-gliwice.pl, tel: 322314201

 

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 1. Przepisy prawa:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z. póź. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe z póź. zm.
 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
 • Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
 • Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole

Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 7.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 • usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDyrektor placówki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:50:42
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Hodur
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:50:42
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2020-09-14 14:03:23
2modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2020-09-16 13:58:22
3modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2022-01-04 09:49:01
4modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2022-01-04 09:49:41
5modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2022-01-04 09:53:55