Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsos7.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsos7.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-21

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,

 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Można korzystać z przełączenia pomiędzy widokiem o wysokim i normalnym kontraście oraz ze zwiększenia lub zmniejszenia czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsos7.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Hodur, adres poczty elektronicznej kontakt@zso7-gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231-42-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsos7.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsos7.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach:

Budynek przy ul. Gierymskiego 7

1. Dostępność wejścia do budynku

Dla dzieci / uczniów, pracowników i klientów szkoły dostępne są 2 wejścia ogólnodostępne, otwarte w godzinach pracy szkoły:

 • wejście główne – od frontu budynku; prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków; wejścia i wyjścia kontroluje pracownik obsługi, który udziela również niezbędnych informacji i informuje o rozmieszczeniu pomieszczeń, na parterze i na pierwszym piętrze znajdują się plany tyflograficzne budynku,

 • wejście dla dzieci przedszkolnych i pracowników przedszkola – z tyłu budynku; prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków.

W szkole znajdują się jeszcze następujące wejścia:

 • dwa wejścia od strony boiska szkolnego – na poziomie terenu, otwierane w razie konieczności np.: umożliwienie uczniom wyjścia na boisko szkolne w ramach zajęć wychowania fizycznego lub zajęć świetlicowych, otworzenie drogi ewakuacyjnej,

 • wejście do kuchni szkolnej od strony boiska szkolnego – otwierane na potrzeby kuchni,

 • wejście boczne w budynku głównym – prowadzą do niego schody, otworzenie drogi ewakuacyjnej,

 • wejście boczne przy sali gimnastycznej – prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków,

 • wejście z korytarza prowadzącego do budynku „Szkoły Życia” - na poziomie terenu, otwierane w razie konieczności np.: umożliwienie uczniom wyjścia na plac zabaw, na boisko szkolne w ramach zajęć wychowania fizycznego lub zajęć świetlicowych, otworzenie drogi ewakuacyjnej,

 • wejście z budynku „Szkoły Życia” – na poziomie terenu, otwierane w razie konieczności np.: umożliwienie uczniom wyjścia na plac zabaw, na boisko szkolne w ramach zajęć wychowania fizycznego lub zajęć świetlicowych, otworzenie drogi ewakuacyjnej.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Sekretariat szkoły znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego; dostępność do niego jest architektonicznie utrudniona ze względu na 3 stopnie schodów bez podjazdu. W budynku głównym na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz, a na jego końcu klatka schodowa. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku głównym znajduje się winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada również schodołaz.

Budynek główny jest połączony z budynkiem „Szkoły Życia” szerokim korytarzem. W budynku „Szkoły Życia” znajdują się 4 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szkoła posiada również podnośnik.

3. Opis dostosowań:

 • Podjazdy dla wózków znajdują się przy trzech wejściach do budynku – wejście główne, wejście dla dzieci przedszkolnych i pracowników przedszkola, wejście przy sali gimnastycznej;

 • W budynku głównym funkcjonuje winda, który umożliwia osobom na wózkach dostanie się na 1 piętro;

 • Budynek „Szkoły Życia” jest budynkiem parterowym;

 • Szkoła posiada schodołaz;

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest przez pracownika obsługi, który kontroluje wejście do budynku oraz na parterze i na pierwszym piętrze znajdują się plany tyflograficzne budynku;

 • W sekretariacie szkoły znajduje się przenośna pętla indukcyjna z wbudowanym mikrofonem.  Dostępność zapewniona jest również poprzez wsparcie surdopedagoga;

 • W budynku wszystkie pomieszczenia oznaczone są w alfabecie Braille'a;

 • W budynku znajdują się toalety dostosowane dla niepełnosprawnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Z boku budynku, naprzeciwko wejścia do przedszkola, wyznaczono 6 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

          Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (ograniczenia ze względu na przepisy 
          sanitarno-epidemiologiczne w stołówce i kuchni szkolnej)

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Budynek przy ul. Gierymskiego 1

1. Dostępność wejścia do budynku

Dla uczniów, pracowników i klientów szkoły dostępne są 2 wejścia, otwarte w godzinach pracy szkoły:

 • wejście główne – z boku budynku; prowadzą do niego schody

 • wejście z tyłu budynku- na poziomie terenu.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia szkolne znajdują się na parterze budynku. Wszystkie pomieszczenia i korytarz są dostępne dla wózków. W budynku znajduje się winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań:

 • Pomieszczenia szkolne znajdują się na parterze budynku;

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest przez pracownika obsługi, który kontroluje wejście do budynku;

 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie surdopedagoga;

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych;

 • W budynku znajdują się toalety dostosowane dla niepełnosprawnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

          Budynek nie posiada parkingu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.                  

W budynku jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

ZSOS7_raport o stanie dostępności _2021_WD

PS1_raport o stanie dostępności_2021_WD

SP25_raport o stanie dostępności_2021_WD

ORW1_raport o stanie dostępności_2021_WD

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:50:42
Informację wprowadził do BIPMonika Szklarzewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:50:42
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:36:50
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:37:02
3nowaAgnieszka Hodur2020-09-21 13:48:43
4nowaAgnieszka Hodur2020-09-21 14:00:22
5nowaAgnieszka Hodur2021-03-26 13:31:50
6nowaAgnieszka Hodur2021-03-26 13:37:04
7nowaAgnieszka Hodur2021-03-26 13:53:50
8nowaAgnieszka Hodur2021-03-26 14:03:44
9nowaAgnieszka Hodur2022-03-14 11:48:14
10nowaAgnieszka Hodur2022-03-14 11:49:00
11nowaAgnieszka Hodur2023-03-31 13:30:53
12nowaMonika Szklarzewicz2024-03-21 12:35:20